logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

V dňoch 24. - 27. apríla 2018 sa v rezorte APLEND Tatry Holiday vo Veľkom Slavkove (okres Poprad) stretli 4 tímy pracovníkov zariadení sociálnych služieb, aby posilnili medziľudské vzťahy, porozumeli významu tímovej spolupráce, naučili sa relaxovať, oddýchli si od každodenných povinností a v neposlednom rade sa aj zabavili, zvlášť pri večerných animáciách.
Na tomto podujatí sa zúčastnili:

  1. Tím Domova sociálnych služieb zo Stropkova, ktorý si zvolil pomenovanie „Nádej“.
  2. Tím Centra sociálnych služieb Clementia z Ličartoviec, ktorý si zvolil pomenovanie „Púpavky“.
  3. Tím Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Život n.o. v Spišských Hanušovciach, ktorý si zvolil pomenovanie „Maguranky“.
  4. Tím Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Život n.o. v Spišských Hanušovciach, ktorý si zvolil pomenovanie „Slniečka“.

Tímy žili necelé štyri dni samostatným životom v osobitných vilkách, čo malo z hľadiska ich formovania zvláštny význam, keďže už samotná forma ubytovania a nastavenie „chodu domácnosti“ bola jednou z úloh tímu. Spoločne sa stretávali počas podávania stravy a na vybraných aktivitách.
Jednotlivým tímom sa venovali štyria animátori – Slavko Poptrajanovski, Danka Petrufová, Juraj Petrík a Vlado Varga. Tento tím bol v jednom dni doplnený aj o psychológa Marcela Slivku. Všetci títo ľudia pod vedením hlavného vedúceho Slavka Poptrajanovského spoločne pracovali na vopred stanovených úlohách, aby pripravili zaujímavý a na zážitky bohatý program.
Prvý deň sa niesol v znamení identifikácie tímov. Jednotlivé tímy si zvolili svoje pomenovanie, vyžrebovali si pozície v tíme (tímlíder, personalista, psychológ, komisár), zvolili si tímovú hymnu, tímový pokrik a vyhotovili tímový erb, čo napokon odprezentovali ostatným tímom.
Druhý deň sa jednotlivé tímy „točili“ na tzv. kolotoči – štyroch stanovištiach, kde spolu s animátormi absolvovali rôzne aktivity zamerané na medziľudské vzťahy (formou supervízie), sebadôveru a sebapoznanie, spoluprácu i komunikáciu. Popoludní absolvovali workshop s názvom „Dôsledky a následky našich rozhodnutí a činov“, ktorého cieľom bolo uvedomiť si, ako neraz zdanlivo banálne rozhodnutie môže významne ovplyvniť sled ďalších udalostí i ich výsledok, či dôsledky. Večer jednotlivé tímy mali úlohu zabaviť sa navzájom – jedni vytvorili orchester, iní tanečnú skupinu a pod.
Na tretí deň čakala zúčastnené tímy úloha „v teréne“. Všetky tímy sa dostavili na miesto konania – do Starého Smokovca – srdca Vysokých Tatier a dostali úlohu, ktorá znela: „Vyberte sa do obce a zistite čo najviac informácií o nej.“. Tímy si vyžrebovali bližšiu špecifikáciu svojej úlohy – jedni zbierali informácie o histórii a osobnostiach obce, iní o turizme a športe, ďalší o kultúre a náboženskom živote v obci, poslední o školstve a zdravotníctve. Súčasťou úlohy bolo aj prinesenie nejakého artefaktu, ktorý by dokazoval, že v teréne skutočne boli a nevypomohli si len internetom. Každý tím napokon odprezentoval svoje „zistenia“. A boli skutočne zaujímavé. O Starom Smokovci sme sa dozvedeli mnoho nových, pre nás dosiaľ nepoznaných skutočností. Prezentácia, ako aj následný obed prebiehali v Kolibe Kamzík, takisto v Starom Smokovci. Po tejto „výprave“ sme sa vrátili späť do základného tábora vo Veľkom Slavkove a program pokračoval stretnutím so psychológom, ktorého workshop na tému „Psychohygiena pracovníkov sociálnych služieb“ spojený s nácvikom relaxačnej techniky sa stretol s priaznivým ohlasom. Napokon čakal účastníkov večerný animačný program vo forme rôznych súťaží, ktorých víťazi boli aj patrične odmenení.
Záverečný - štvrtý deň bol najskôr venovaný poslednej aktivite zameranej a uvedomenie si rozdielov vo výkone jednotlivca a výkone tímu, kedy účastníci plnili najskôr individuálne zadanie a následne tímové zadanie. Rozdiely vo výkone boli niekoľkonásobne vyššie, čo potvrdilo, že tímový výkon nie je len jednoduchým súčtom výkonov jednotlivcov, ale že v tíme pôsobí aj synergický efekt, ktorý týmto výkonom pridáva na hodnote.
Následne sme sa venovali spätnej väzbe za celé podujatie. Tímy absolvovali spoločné stretnutie, kde sme si navzájom odovzdali svoje dojmy a názory slovne, aj formou dotazníkov. Ale ani to ešte nebol úplný koniec... Nasledovalo rozdávanie darčekov, obdoba našej tradičnej tomboly, keďže sme sa tentokrát rozhodli, že potešíme všetky tímy. Každý tím získal balíček ošetrovacích prípravkov a pomôcok od nášho partnera Hartmann – Rico a tiež darčekový poukaz pre 1 osobu – vybraného člena tímu na akreditovaný Kurz prvej pomoci realizovaný zážitkovou formou v spolupráci s Falck Academy s.r.o.
Nasledovalo spoločné fotenie a posledný spoločný obed. Po ňom sa zúčastnené tímy, vrátane toho realizačného, presunuli do svojich domovov.
Štyri dni takto prežité v prírodnom prostredí a na čerstvom vzduchu priniesli na konci spokojnosť s podujatím, čo je zadokumentované aj v našej kronike:

„Ďakujeme 3P – Projektu za všetko, bolo to úžasné.“

Život n.o. Spišské Hanušovce (tím Maguranky a tím Slniečka)

„Ďakujeme 3P – Projektu za úžasné 4 dni, boli ste všetci super!“

DSS Stropkov (tím Nádej)

„Ďakujeme 3P – Projektu za úžasné podujatie, ktoré nás obohatilo o poznatky, ktoré využijeme pri svojej tímovej práci. Boli to pekné chvíle plné zážitkov a relaxu. Ďakujeme!“

CSS Clementia Ličartove (tím Púpavky)

Ďakujeme jednotlivým tímom za ich účasť a spolutvorbu nezabudnuteľného podujatia!
Ďakujeme riaditeľkám vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za preukázanú dôveru i vieru v zmysluplnosť podujatia Teamforming Camp!

Za 3P tím: Slavko Poptrajanovski – hlavný vedúci tábora so svojim tímom

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher